Årsmøte Rørvik IL, 26.3.2015

 

Årsmøte i Rørvik IL avholdes torsdag 26.3 klokka 1800-1930 på Rørvik skole. Alle medlemmer er velkommen.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)
 6. Behandle innkomne forslag og saker
  – Ril Kampsport ønsker å skifte navn til Rørvik Karate. Innmeldt av Torkil Sinkaberg Johnsen.
  – Anlegg. Innmeldt av Bjørn Ola Holm.
  – Rørvikdagan som egen særgruppe, med medlem i hovedstyret. Innsendt av komiteen.
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder i særgruppene
  b) ……styremedlem(mer) og….. varamedlem(mer)
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) Revisor og to medlemmer til kontrollkomité
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlegg:
Årsmelding RIL Håndball
Årsberetning Lysløypa
Årsmelding RIL Turgruppa
Årsrapport Rørvik Gym og Turn
Årsmelding RIL fotball
Årsmelding Rørvik IL Kampsport
Regnskap RIL-barnehage 2014
RIL-BHG Budsjett 2015 til Årsmøtet